ANBI

Opera Zuid is door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Op grond hiervan kunnen personen die Opera Zuid langere tijd financieel ondersteunen hun giften in mindering brengen op het belastbaar inkomen. Voor meer informatie hierover kunt u bij ons terecht via vrienden@operazuid.nl. Kijk hier voor meer informatie.

KvK-nummer en RSIN-nummer

KvK nummer: 41078061
RSIN-nummer: 008796361

Jaarverslag 2021, 2020 & 2019

Lees hier het jaarverslag van Opera Zuid over het jaar 2021, 2020 & 2019.

Actuele beleidsplannen

Bekijk hier Beleidsplan Opera Zuid 2021-2024 en Addendum bij Beleidsplan Opera Zuid 2021-2024.

Governance Code Cultuur

Samen met het Bestuur heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de naleving van de principes van de Governance Code Cultuur. Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven het belang van naleving van de code, hoewel door de beperkte omvang van de organisatie van Opera Zuid dit soms minder formeel en expliciet plaatsvindt dan in grotere organisaties. Hieronder wordt aan de hand van de negen principes van de code aangegeven op welke wijze Bestuur en de Raad van Toezicht de code naleven.

Verantwoordelijkheid en toepassing
Bestuur en RvT zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid inzake de toepassing van de Code. Regelmatig reflecteren zij op de prestaties van de organisatie, op de relatie met stakeholders en op hun eigen functioneren.

Besturingsmodel
Bestuur en RvT zijn tevreden over het sinds 2009 functionerende besturingsmodel i.c. het Raad van Toezichtmodel. Met ingang van 2017 wordt het Bestuur gevormd door de Intendant onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Intendant wordt ondersteund door een managementteam bestaande uit de uitvoerend producent, de controller en de zakelijk adviseur.

Taak en werkwijze bestuur
De taak en werkwijze van de bestuurder zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht en Bestuur dd. 16 oktober 2009. Met het aantreden van de nieuwe intendant is de procuratieregeling herzien en zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inhoud en periodiciteit van de managementinformatie. Het reglement is bij het aantreden van de Intendant in februari 2017 herzien. De informatiestroom tussen bestuurder en Raad van Toezicht is in dit reglement adequaat geregeld.

Met stakeholders als de philharmonie zuidnederland, theaterdirecties, festivaldirecties, productiehuizen en hogescholen hebben wij toenemend inhoudelijk overleg over de totstandkoming van producties. De specifieke samenwerking met de philharmonie zuidnederland (begeleidingstaak) is vastgelegd in een convenant d.d. 21 mei 2016.

Rechtspositie en bezoldiging
Bij de werving en selectie van de nieuwe intendant is de werkgeversrol van de Raad van Toezicht nauwgezet toegepast op alle aspecten van die aanstelling: werving, selectie, medezeggenschap, profielschets, assessments en beloning. De intendant heeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat eindigt op 31 december 2020, het einde van het huidige kunstenplan. De bezoldiging van de intendant ligt ruim binnen de grenzen bepaald door de WNT.

Verantwoordelijkheden en werkwijze
De Raad van Toezicht heeft in 2018 6 keer vergaderd met de bestuurder en het managementteam. Eén van deze vergaderingen was voor een belangrijk deel gewijd aan de ontwikkelingen in het gemeentelijk, provinciaal en nationaal cultuurbeleid en de mogelijke gevolgen hiervan voor Opera Zuid. Tijdens een specifiek daarvoor georganiseerde dag in 2019 hebben de Raad, bestuur en Managementteam uitgebreid overlegd over de toekomst van Opera Zuid en de uitgangspunten voor het dit jaar te ontwikkelen beleidsplan ten behoeve van het nieuwe kunstenplan 2021-2024.

De penningmeester heeft veelvuldig overlegd gevoerd met de controller over het financieel beheer. De penningmeester heeft verder overlegd en ondersteuning geboden bij de totstandkoming van het nieuwe Personeelsreglement.

Deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid
Bij vervanging van zijn eigen leden stelt de Raad van Toezicht een specifiek deskundigheidsprofiel op. Daarbij wordt gelet op complementaire competenties, ter voorkoming van een te eenzijdige samenstelling van de Raad. De diversiteit van de Raad is een aandachtspunt voor de komende jaren. Inmiddels is in één van de twee ontstane vacatures voorzien door de benoeming van een vrouw. Het thema heeft grote aandacht van de Raad van Toezicht.

Inzet en vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht van Opera Zuid kennen de benodigde inzet voor het toezicht op de instelling. Op hun inzet en aanwezigheid is niets aan te merken, integendeel. De functie wordt niet gehonoreerd.

Belangenverstrengeling
In vorengenoemd Reglement van Raad van Toezicht en Bestuur Opera Zuid is in artikel 2 lid 2 geregeld dat de leden van de Raad onafhankelijk zijn. In artikel 2 lid 13 is de onverenigbaarheid van (neven-)functies geregeld.

Financieel beleid & risicobeheer
In de loop van 2018 hebben wij de interne risico’s waarmee Opera Zuid mogelijk kan worden geconfronteerd, in beeld gebracht. Om de blootstelling aan de aldus in beeld gebrachte mogelijke, interne risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten, hebben wij medio 2018 de budgetverantwoordelijke functies enerzijds en de functie van controller anderzijds binnen onze organisatie onafhankelijk van elkaar geborgd.

In het najaar van 2019 zullen wij ook de externe risico’s waaraan Opera Zuid mogelijk kan worden blootgesteld, in beeld brengen. Vanwege de gemengde publieke financiering van Opera Zuid (OCW, Provincies Limburg en Brabant, Gemeente Maastricht) en eigen inkomsten, zullen wij daarbij met de bijzonder omstandigheid van co-subsidiering nadrukkelijk rekening houden.

La voix humaine
Foto: Joost Milde